Algemene voorwaarden.

 

Pepe Wagenparkbeheer.
Versie: 15 feb. 2023

 

ALGEMEEN.

 1. PEPE Wagenparkbeheer B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, gevestigd te Roosendaal en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 88528502.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen en alle gesloten koopovereenkomsten van PEPE Wagenparkbeheer B.V. voor zover deze voertuigen, dan wel onderdelen van voertuigen betreffen, alsmede op overeenkomsten tot het inkopen en/of (doen) leasen van een bepaald voertuig, het verrichten van (reparatie)werkzaamheden aan voertuigen, taxaties en keuringen, de controle en het beheer over het wagenpark van de wederpartij, advieswerkzaamheden en voorts op alle rechtsbetrekkingen die in verband met deze dienstverlening ontstaan of daarvan het gevolg zijn.
 1. Voor zover de opdrachtgever/wederpartij enige algemene of andere voorwaarden hanteert, worden deze (voor zover nodig bij voorbaat) uitdrukkelijk van de hand gewezen. PEPE Wagenparkbeheer verleent de in artikel 2 bedoelde diensten uitsluitend onder toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.
 1. Aan de gehanteerde tussenkoppen of toegevoegde benadrukking kunnen nadrukkelijk géén rechten worden ontleend, deze worden enkel gebruikt ter verbetering van de leesbaarheid.
 1. A) Voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, hetzij de vernietigbaarheid van een bepaling wordt ingeroepen door de opdrachtgever/wederpartij, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  B) De nietige/vernietigde bepaling zal door PEPE Wagenparkbeheer worden vervangen door een ter zake geldige bepaling die gelet op de aard en strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige/vernietigde bepaling.
 1. Alle dienstverlening als bedoeld in artikel 2, hetzij rechtstreeks aan PEPE Wagenparkbeheer, hetzij aan individuele personen/medewerkers, wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door PEPE Wagenparkbeheer. Artikel 7:404 BW (dat een regeling bevat voor het geval de opdracht door een bepaalde persoon uitgevoerd moet worden) en artikel 7:407 lid 2 BW (dat de hoofdelijke aansprakelijkheid bij meerdere opdrachtnemers regelt) zijn derhalve niet van toepassing.

DERDENWERKING.

 1. De uitvoering van de in artikel 2 bedoelde dienstverlening geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud of gevolgen van de verrichte werkzaamheden, noch aan de wijze waarop al dan niet invulling is gegeven aan de uitvoering hiervan, géén rechten ontlenen.
 1. A) Alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de dienstverlening als bedoeld in artikel 2 zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
  B) De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens gemaakt voor diegenen die voor PEPE Wagenparkbeheer werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 1. A) PEPE Wagenparkbeheer is bevoegd om derden in te schakelen in verband met de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde dienstverlening. In dat geval is PEPE Wagenparkbeheer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen en/of fouten van deze derden, behoudens er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PEPE Wagenparkbeheer.
  B) De opdrachtgever verleent aan PEPE Wagenparkbeheer de machtiging (hetgeen zoveel betekent als dat de opdrachtgever een onvoorwaardelijke bijzondere volmacht verleent aan PEPE Wagenparkbeheer enkel en alleen ten behoeve van het hiernavolgende doel) om voorwaarden, waaronder mede begrepen beperkingen van aansprakelijkheid, van deze derden (mede) namens haar opdrachtgever te aanvaarden, zonder dat voorafgaand overleg hierover met opdrachtgever plaats hoeft te vinden.
  C) Voor wat betreft de uitvoering van werkzaamheden door deze derden in verband met de dienstverlening als bedoeld in artikel 2, is PEPE Wagenparkbeheer bevoegd tevens de voorwaarden van deze derden aan haar opdrachtgever tegen te werpen (dus náást haar eigen algemene voorwaarden).

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING.

 1. De opdrachtgever vrijwaart PEPE Wagenparkbeheer tegen alle aanspraken van derden, waaronder mede begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, welke op enigerlei wijze verband houden met de dienstverlening als bedoeld in artikel 2 of voortvloeien uit de werkzaamheden die daarmee samenhangen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van PEPE Wagenparkbeheer.
 1. A) Iedere aansprakelijkheid van PEPE Wagenparkbeheer die op enigerlei wijze verband houdt met of voortvloeit uit de dienstverlening als bedoeld in artikel 2, al dan niet door toedoen van een fout aan de zijde van PEPE Wagenparkbeheer, is beperkt tot het bedrag waarop de in het betreffende geval toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering (hetzij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), dan wel de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB)) van PEPE Wagenparkbeheer aanspraak geeft, vermeerderd met het in de ter zake geldende polisvoorwaarden vastgestelde eigen risico. Op verzoek van opdrachtgever wordt meer informatie verstrekt over de polisvoorwaarden.
  B) In het geval dat de in sub A bedoelde verzekering de claim – om welke reden dan ook – afwijst, is iedere aansprakelijkheid van PEPE Wagenparkbeheer beperkt tot het bedrag dat de wederpartij ter zake verschuldigd is en reeds voldaan heeft aan PEPE Wagenparkbeheer.
  C) De aansprakelijkheid van PEPE Wagenparkbeheer voor indirecte schade en/of gevolgschade is te allen tijde en in alle gevallen uitgesloten.

VERVAL VAN RECHT OP SCHADEVERGOEDING.

 1. A) Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden en met de aansprakelijkheid van PEPE Wagenparkbeheer daarvoor.
  B) De in sub A bedoelde verjaringstermijn, laat onverlet het verval van enig recht op schadevergoeding, althans enige vordering jegens PEPE Wagenparkbeheer, ingeval van schending van de algemene klachtplicht als bedoeld in artikel 6:89 BW.

OVERMACHT (TEKORTKOMING IS NIET TOEREKENBAAR).

 1. A) In geval er sprake is van overmacht die tot gevolg heeft dat de overeenkomst niet in alle redelijkheid binnen een voor de wederpartij aanvaardbare termijn uitgevoerd en/of afgerond kan worden, is geen der partijen gehouden tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
  B) Bij een situatie als omschreven in sub A kan de overeenkomst zonder nadere opgaafvan redenen direct worden ontbonden door middel van een aangetekend verzonden schriftelijke kennisgeving.
  C) Gedurende de in sub A bedoelde opschorting van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zijn partijen over en weer niet tot enige schadevergoeding gehouden.
  D) Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: arbeidsongeschiktheid, verlies van data, storingen (waaronder begrepen stroomstoringen en internet-/telecommunicatiestoringen), het tenietgaan van het te leveren voertuig en voorts iedere van de wil van de gebruiker onafhankelijke omstandigheid die tot gevolg heeft dat nakoming van (een gedeelte van) de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) jegens opdrachtgever wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt, waardoor nakoming door PEPE Wagenparkbeheer niet in alle redelijkheid verlangd kan worden.

AANBIEDINGEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

 1. Alle gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, ter indicatie en niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in de aanbieding is bepaald.
 1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke mededeling (waaronder mede begrepen elektronische) aan de wederpartij dat PEPE Wagenparkbeheer de order en/of opdracht heeft geaccepteerd.
 1. Aanvullingen en/of wijzigingen van de in artikel 15 bedoelde overeenkomst, gelden slechts indien deze wijziging schriftelijk (waaronder mede begrepen elektronisch) door beide partijen is aanvaard.

PRIJZEN.

 1. De getoonde prijzen betreffen de verkoopprijzen voor levering af bedrijf, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 1. A) Eventuele prijsverhogende omstandigheden, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in belastingen en prijswijzigingen bij (toe)leveranciers/fabrikanten, kunnen ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij worden doorberekend.
  B) De wederpartij is gerechtigd om binnen zeven (7) dagen na kennisgeving van de prijswijzigingen, de overeenkomst te ontbinden.
  C) Indien de wederpartij gebruikmaakt van voornoemd recht tot ontbinding van de overeenkomst, is de wederpartij gehouden tot het vergoeden van de gemaakte kosten. Deze kosten worden vastgesteld op één procent (1%) van de overeengekomen prijs.

LEVERING EN TERMIJNEN.

 1. Gecommuniceerde levertermijnen zijn indicatief en kunnen derhalve nooit kwalificeren als fatale termijn, tenzij schriftelijk (waaronder mede begrepen elektronisch) anders is overeengekomen. PEPE Wagenparkbeheer dient te allen tijde schriftelijk in gebreke gesteld te worden indien de wederpartij van mening is dat sprake is van een niet-tijdige levering.
 1. A) Levering geschiedt hetzij door de feitelijke ter beschikking stelling aan de wederpartij, dan wel door aflevering aan het adres van de wederpartij.
  B) Het risico gaat bij de feitelijke ter beschikking stelling over op de koper, op het moment dat hij de feitelijke beschikking over het voertuig, althans het verkochte heeft verkregen. Bij de levering van een voertuig, is dit op het moment dat de wederpartij de sleutel in ontvangst neemt.
  C) Bij levering aan het adres van de wederpartij, gaat het risico op de wederpartij over op het moment van levering.
  D) Indien het voertuig, althans het verkochte, aan het adres van PEPE Wagenparkbeheer wordt geleverd, dient de wederpartij dit binnen vijf dagen na kennisgeving van levering op te halen. Na deze termijn gaat het risico voor beschadiging en/of tenietgaan automatisch over op de wederpartij, tenzij schriftelijk (waaronder mede begrepen elektronisch) anders is overeengekomen. Voorts is PEPE Wagenparkbeheer na het verstrijken van deze periode gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen. 

BETALING.

 1. A) PEPE Wagenparkbeheer is te allen tijde gerechtigd een voorschot te verlangen, tot een maximum van vijftig procent (50%) van het overeengekomen totaalbedrag.
  B) PEPE Wagenparkbeheer is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling van het voorschot heeft plaatsgevonden.
 1. A) Betaling dient – zonder enige vorm van verrekening – voor of bij aflevering van het voertuig, althans het verkochte, plaats te vinden.
  B) Bij andere overeenkomsten als bedoeld in artikel 2, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk (waaronder mede begrepen elektronisch) anders is overeengekomen.
 1. Na verval van de in artikel 22 bedoelde betalingstermijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. PEPE Wagenparkbeheer is vanaf dan gerechtigd om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen:
  (i) conform de geldende wettelijke bepalingen indien de wederpartij een consument is (zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten); en
  (ii) in alle andere gevallen bedragen de buitengerechtelijke kosten vijftien procent (15%) van het te incasseren bedrag met een minimum van honderdvijftig euro (€150,-).
 1. PEPE Wagenparkbeheer is te allen tijde gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten in het geval dat betalingen en/of voorschotten niet tijdig zijn voldaan. De risico’s en/of schade als gevolg van deze opschorting, komen geheel voor rekening van de wederpartij.

EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 1. De eigendom van alle aan de wederpartij verkochte en/of geleverde zaken blijft bij PEPE Wagenparkbeheer, totdat alle vorderingen uit hoofde van alle reeds gesloten én tot op het moment van levering van de betreffende zaak nog te sluiten overeenkomsten, zijn voldaan. Onder deze vorderingen zijn mede begrepen de vorderingen die verbande houden met de in deze bepaling bedoelde overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld kosten voortvloeiende uit het tekortschieten van de wederpartij.

GARANTIE.

 1. Naast de in de overeenkomst overeengekomen garantie, staat PEPE Wagenparkbeheer ervoor in dat het geleverde beantwoordt aan dat wat is overeengekomen. Voorts garandeert PEPE Wagenparkbeheer dat het geleverde over de eigenschappen beschikt die in de gegeven omstandigheden voor een normaal gebruik van het geleverde noodzakelijk zijn, alsmede voor een eventueel overeengekomen bijzonder gebruik.
 1. Op nieuwe voertuigen en/of onderdelen zal de wederpartij de garantie van de fabrikant en/of importeur en/of leverancier krijgen. PEPE Wagenparkbeheer kan niet aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor een eventuele weigering van een aanspraak op de in dit artikel bedoelde garantie.

ANNULERING EN ONTBINDING.

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, ongeacht of PEPE Wagenparkbeheer in verzuim is, is de wederpartij gehouden alle schade te vergoeden. Deze schade wordt voorshands vastgesteld op vijftien procent (15%) van de overeengekomen totaalprijs.
 1. De wederpartij is bij een rechtsgeldige ontbinding van een koop op afstand géén annuleringskosten verschuldigd.
 1. PEPE Wagenparkbeheer kan te allen tijde met onmiddellijke ingang de overeenkomst schriftelijk (waaronder mede begrepen elektronisch) opzeggen, indien:
  a. de wederpartij in gebreke verkeert ter zake de nakoming van zijn verplichtingen;
  b. de opdrachtgever in staat van liquidatie komt of surséance van betaling aanvraagt;
  c. een verzoek tot het uitspreken van het faillissement van de opdrachtgever is ingediend bij de rechtbank;
  d. de professionele opdrachtgever zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel de onderneming wordt ontbonden;
  e. de opdrachtgever de toepasselijkheid van gewijzigde algemene voorwaarden weigert;
  f. sprake is van gewichtige redenen.

DIVERSEN.

 1. PEPE Wagenparkbeheer verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. De gegevens worden slechts met derden gedeeld, voor zover dit nodig is voor de dienstverlening als bedoeld in artikel 2.
 2. De rechtsverhouding tussen PEPE Wagenparkbeheer en haar wederpartij wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen de wederpartij en PEPE Wagenparkbeheer, kunnen uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter ter beslechting worden voorgelegd.

LIEVER DIRECT CONTACT? WE STAAN VOOR JE KLAAR.

Je hebt een vraag, een uitdaging of een zoekopdracht, maar nog niemand heeft het antwoord voor je gevonden. Wij zoeken met je mee, neem via deze gegevens contact met ons op.

5.0 45 Google-reviews Consultant in Roosendaal
Het Team van PEPE Wagenparkbeheer